"תופינה - מאפים דלי פחמימות"

תקנון אתר האינטרנט ומדיניות הפרטיות באתר

כל הנאמר להלן נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וכמובן שהוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

תקנון האתר

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של החנות המקוונת "תופינה – מאפים דלי פחמימות", הפועל בכתובת האינטרנט www.tufina.co.il (להלן: "האתר").

הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות שלהלן (שניהם ביחד ייקראו: "התקנון") והתנאים המופיעים בהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מנהלת האתר, הם מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו לרכישה ויחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. אי לכך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

עצם השימוש באתר או הזמנת מוצרים באמצעותו מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בהמשך והוראות נוספות מטעם מנהלת האתר שיופיעו במהלך השימוש באתר. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הללו הינך מתבקש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.

הכותרות המופיעות בראשי הפרקים בתקנון נועדו לשם התמצאות הקורא ונוחות הקריאה בלבד ולא תשמשנה לפרשנות התקנון ותנאיו.

האתר

האתר מנוהל ומופעל על-ידי הגב' דקלה לוי ת.ז. 029505595, שמענה ברחוב הרכש 36 תל אביב (לעיל ולהלן: "מנהלת האתר").

האתר מציג ומציע למכירה מגוון מאפים דלי פחמימות וכל מוצר אחר שמנהלת האתר תציע בו מעת לעת, והוא כולל מידע אודות המוצרים הנמכרים בו. כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג בעמוד נפרד ולצידו פירוט בסיסי הכולל את שם המוצר, תיאור כללי של המוצר, תכולת המוצר, מחיר המוצר לצרכן, תנאי התשלום עבור המוצר ופרטים רלבנטיים נוספים (העמוד ובו הפירוט הנ"ל ייקרא להלן: "עמוד המוצר").

הזמנות לרכישת מוצרים שתבצע באמצעות האתר תיעשינה כפוף למפורט בתנאים אלה. בכל שאלה הנוגעת לאתר, המוצרים המופיעים בו, הזמנות וברורים שונים, תוכל לפנות אלינו באמצעות הלשונית "צור קשר" המופיעה באתר ונשתדל לשוב אליך בהקדם.

רכישת המוצרים

התקשרות בעיסקת רכישה כלשהי באמצעות האתר מותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד, ובאישורך לתנאים אלה הינך מצהיר ומאשר כי אתה בוגר בגיל 18 ומעלה. אם טרם מלאו לך 18 שנה הינך מתבקש להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה במסגרתו.

לאחר שתשלים את תהליך הרכישה במלואו והעיסקה תאושר על ידי חברת האשראי שהנפיקה את כרטיסך, אנו נספק לך את המוצרים שהזמנת באמצעות האתר, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי.

אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיוב לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה כזה ניצור אתך קשר ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך, ובמקרה שחויבת בטעות הינך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים, בהתאם לנסיבות.

על אף הנאמר כאן, מנהלת האתר רשאית שלא לאפשר ללקוח כלשהו לרכוש מוצרים באתר, אף אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. כמו כן, מנהלת האתר רשאית לחסום אותך מכל פעילות באתר ולמנוע ממך לבצע הזמנות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה לאתר או בכל שלב בתהליך הרכישה או בשיחת טלפון עם נציגינו מסרת פרטים כוזבים או שגויים במתכוון. לידיעתך: מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כך צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים;
  • אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או לשם עבירה על הוראות הדין בישראל או כדי לאפשר, לסייע, לשדל או לעודד ביצוע מעשה כזה;
  • אם הפרת הוראה או תנאי מהתנאים הקבועים בתקנון או באתר;
  • אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במנהלת האתר או במי מטעמה או בפעילות התקינה של האתר או בצד ג' כלשהו;
  • אם אתה חייב כספים למנהלת האתר או לגופים הקשורים אליה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
  • במקרים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה של החברה (כגון: אם התכוונת למכור או לסחור במוצרים שרכשת באתר, משיקולי אזורי חלוקה וכיוצ"ב);

בדוק את התאמת המוצרים לצרכיך

בעמוד המוצר קיים כל המידע בדבר מרכיבים, ערכים תזונתיים ואלרגנים שעשויים להימצא במוצר. עליך מוטלת החובה והאחריות לבדוק ולוודא שהמוצרים שהזמנת תואמים למצבך הבריאותי והעדפותיך האישיות.

הזמנת מוצרים באתר

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת לכתובת ובמועד שנבחרו על ידך, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר. לכן, בעת הזמנת המוצרים באתר עליך למלא את כל הפרטים שיידרשו באופן מלא ומדויק על מנת למנוע תקלה במשלוח המוצרים או באפשרות ליצירת קשר אתך או עם הנמען הנמצא בכתובת שמסרת.

מנהלת האתר לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה או אם נקלטה באופן משובש וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר. אם לא תקבל הודעה ממנהלת האתר תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה, באמצעות הטלפון או בדוא"ל, יש להניח כי חלה תקלה בהזמנה. במקרה זה מומלץ שתפנה אל מנהלת האתר ואנו נשתדל לברר ככל הניתן את מקור התקלה ולסייע לך בביצוע ההזמנה.

במקרה שהמוצרים יוחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום מלא בגין המוצרים, דמי משלוח וטיפול, כמפורט בהמשך.

לאחר ביצוע הרכישה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שלך ועם אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי תישלח אליך הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה (או אם נדחתה).

לאחר ההרשמה לאתר או רכישה ראשונה של המוצרים, תהיה לך אפשרות לבצע הזמנות זהות חוזרות וכן תוצג בפניך הסטוריית הרכישות שלך. כמו כן, יישלחו אליך עדכונים בדואר אלקטרוני, במסרונים או בכל דרך אחרת, ובכלל זה, עדכוני תוכן, מידע על שירותי האתר ומוצריו, חידושים באתר, מבצעים ודברי פרסומת, כמשמעותם בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למנהלת האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, באופן כללי או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך.

מנהלת האתר לא תישא באחריות לנזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם העיכוב או הפגם אירעו בשל רשלנות מצידה של מנהלת האתר. במקרה זה תהיה אחריות מנהלת האתר מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

מוצרים

מנהלת האתר אינה מתחייבת לכמות, לזמינות או למגוון מינימלי של מוצרים כלשהם, ואם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי תישלח אליך הודעה על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרת.

ככלל, המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים במלאי. עם זאת, כל הזמנה ואספקה של מוצר באתר כפופה להימצאותו בפועל במלאי בעת ביצוע הרכישה. אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעתם למכירה ועד למועד אספקתם. אולם, אם יתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישתו באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח אליך הודעה מתאימה באמצעות הטלפון או בדוא"ל. במקרה זה, נציע לך מוצר חילופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תקבל את ההצעה יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש ואם לא תהיה מעוניין במוצר החילופי תוכל לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ואנו נימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או נשיב לך כל סכום אם שולם בגין המוצר. במקרה כזה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי מנהלת האתר בגין היעדר מלאי וכל הנובע מכך.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי מסוג המאושר על ידי מנהלת האתר. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שמנהלת האתר תכבד.

לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום וסיימת את הליך הזמנת המוצר, יישלח אליך אישור חד פעמי באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לב: אישור זה אינו מחייב את מנהלת האתר לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל מנהלת האתר.

אם יתברר שאמצעי התשלום שמסרת אינו תקף או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העיסקה, מנהלת האתר תיצור אתך קשר לשם השלמת העיסקה או ביטולה.

אם השימוש באמצעי התשלום אושר על ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, תימסר לך הודעה מתאימה על כך וחשבונך יחויב בעלות השירות. בכל מקרה, מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העיסקה מחברת כרטיסי האשראי.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעיסקה שבוטלה, רשאית מנהלת האתר לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.

מבצעים, הטבות והנחות

מנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים מסוגים שונים (בהתאם לתנאי כל קופון כפי שיתפרסמו באתר או על גבי הקופון עצמו). כפוף להוראות כל דין, מנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או לחדול מהשימוש בקופונים, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת הודעה מוקדמת על כך. אין באמור כדי לגרוע מזכותך להשתמש בקופונים או כרטיסי מתנה שטרם פקע תוקפם ובהתאם לסכום הנקוב בהם.

מדיניות החזרת מוצרים, שינוי וביטול הזמנה

מנהלת האתר פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק והחזרת מוצרים שהוזמנו. על-פי הוראות החוק לא ניתן לבצע החזרה של מוצרי מזון מאחר שמדובר ב"טובין פסידים" כאמור בסעיף 14ג(ד)(1) לחוק הנ"ל; לפיכך, לקוח שרכש מוצר באתר והמוצר נשלח למענו או שלא הגיע לאסוף את המוצר מנקודת האיסוף במועד שנקבע לכך, לא יהיה זכאי לבטל את העיסקה ולקבל החזר כספי. עם זאת, למנהלת האתר שיקול דעת בלעדי בנושא החזר כספי או ביטול הזמנה. כפוף לנאמר כאן, לצורך שינוי הזמנה עליך להתקשר אלינו לפחות 3 ימי עסקים לפני מועד האספקה המתוכנן.

פרטים אישיים

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של מנהלת האתר והשימוש בהם ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם.

שירות לקוחות ולשונית "צור קשר"

על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה אנו מעמידים לרשותך צוות בשירות הלקוחות שתוכל לפנות אליו בכל שאלה או בקשה הנוגעים לתהליך רכישת המוצרים באתר והמוצרים המוצגים בו. ניתן ליצור קשר בדוא"ל בכתובת: tufina.d@gmail.com או בטלפון מס': 077-7049548. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בנושאים הנ"ל וישתדלו לחזור אליכם בתוך 24 שעות מעת הפניה, בימים ראשון-חמישי.

כמו כן, תוכל לפנות ישירות למנהלת האתר על ידי שליחת דוא"ל לכתובת הנ"ל וגם באמצעות לשונית "צור קשר" המצויה באתר. בעת השלמת הטופס המקוון תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל ופרטים נוספים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים לסכל יצירת קשר אתך במקרה הצורך. הפרטים שתמסור בעת הפנייה יישמרו אצל מנהלת האתר וייעשה בהם שימוש בהתאם לתקנון.

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן לצורכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על מנהלת האתר, או מי מטעמה, אחריות כלשהי. להסרת כל ספק, אין בהצגת המוצרים באתר משום הבעת דעה של מנהלת האתר או מי מטעמה לגבי איכותם, אופיים או טיבם של המוצרים.

השימוש באתר

כל לקוח רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

תנאי הסף לשימוש באתר המפורטים להלן הינם מצטברים:

– המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 18, וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
– המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל שהשימוש בו מאושר על ידי מנהלת האתר;

נוסף לנאמר לעיל, יחולו התנאים המפורטים להלן ואין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של מנהלת האתר לכך, מראש ובכתב, וכפוף לתנאי ההסכמה. בכל מקרה, האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד:

הינך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר זאת לאחרים, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת, גלויה או סמויה, או בכל דרך שהיא – ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או מנוגדים לחוק או מעודדים פעילות לא חוקית או שפרסומם מנוגד לחוק;
אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר, ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם באופן אישי. לפיכך, לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של הלקוח.

מנהלת האתר עושה כל מאמץ לספק לך שירות טוב ובאיכות גבוהה ולשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, מנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר ומפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה. מבלי לגרוע מהנאמר, מנהלת האתר לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

קישורים לאתרים אחרים ומידע מסחרי פרסומי באתר

קישורים לרשתות חברתיות – האתר מעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור למנהלת האתר והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מנהלת האתר.

קישורים לאתרים חיצוניים – ייתכן שתמצא באתר קישורים לעמודים ותכנים שונים ברשת. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מנהלת האתר לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנהלים של בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. מנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

קניין רוחני

מנהלת האתר הינה הבעלים של מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, צלמיות (אייקונים) וכל מידע או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית וכן עריכתם והצגתם של אלה וכל זכות דומה אחרת.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בתכנים המופיעים באתר או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מנהלת האתר, אלא אם מנהלת האתר התירה זאת במפורש, בכתב ומראש.

הדין החל וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה וכל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה או ביחס לכל הזמנה שביצעת באמצעות האתר, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך, באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, שלהם תהיה סמכות ייחודית בקשר לנ"ל.

עודכן לאחרונה: 10.6.2020